POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent, li informem que les dades facilitades seran tractades per la Notaria de Montserrat Prieto Santos (d’ara endavant, la Notaria) amb NIF: 52154642A i domicili a l’Av. de la República, 18, 2n de Sabadell (Barcelona) amb l’única finalitat de contactar amb vostè des de la Notaria i atendre les consultes plantejades.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a la Notaria són reals i veraces.
Igualment, la Notaria informa que les dades personals facilitades per l’interessat seran conservades mentre siguin necessàries per atendre la consulta plantejada.

La Notaria informa l’interessat que té dret a retirar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades en qualsevol moment. Per revocar l’esmentat consentiment podrà utilitzar qualsevol dels canals que la Notaria posa a la seva disposició al web notariaprietosabadell.com.

De la mateixa manera, s’informa l’interessat que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, oposició, limitació, així com el dret a la portabilitat de les seves dades, a través d’un correu electrònic a soporte.lopd@notariaprietosabadell.com, en els termes establerts en la normativa vigent.

L’Usuari podrà també reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) www.agpd.es.

En prémer “enviar formulari” consento el tractament de les meves dades de caràcter personal en els termes exposats.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, li informem que les dades personals que pugui facilitar durant l’ús del web www.notariaprietosabadell.com (d’ara endavant “el web”) seran tractades en qualitat de Responsable del tractament per MONTSERRAT PRIETO SANTS (d’ara endavant, “la Notaria”), amb NIF: 52154642A i domicili a l’Av. República, número 18, 2nPRIETO 08202 – Sabadell (Barcelona).

Està obligat a facilitar dades personals?

La visita al Web no suposa que l’Usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. No obstant això, l’ús d’alguns dels serveis disponibles al Web depèn de l’emplenament de formularis d’informació personal.
Les dades que se sol·liciten als diferents formularis del Web són les necessàries per prestar els serveis sol·licitats. La negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessàries pot suposar la impossibilitat de prestar adequadament els esmentats serveis. Així mateix, podrà facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que aquests serveis es puguin fer de manera òptima.
Igualment, determinades funcionalitats del Web depenen del fet que vostè autoritzi el tractament de les seves dades personals.

Amb quina finalitat tractarà la Notaria les dades personals de l’Usuari i durant quant temps?

Les dades personals que faciliti per a la prestació dels diferents serveis posats a disposició a través del Lloc Web seran tractades per la notaria conforme a les següents finalitats:

En el cas del formulari de contacte la finalitat és contactar amb l’Usuari per poder resoldre la consulta plantejada.
En el cas que s’inclogui algun correu de contacte facilitat, la finalitat serà la contestació a la sol·licitud realitzada.

Igualment, li informem que determinades funcionalitats del Web depenen de l’ús de COOKIES, per la qual cosa, en el cas que no hagi denegat la possibilitat del seu ús, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb el seu ús del Web. Pot veure les condicions d’ús en la “Política de Cookies”.

En el moment de sol·licitar qualsevol dels serveis o fer ús de les funcionalitats indicades, se li oferirà informació més detallada sobre els tractaments específics.

Durant quant temps tractarà la Notaria les dades personals?

Les dades de l’Usuari seran conservades mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats i, una vegada finalitzada l’esmentada prestació, les seves dades seran conservades durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades del servei prestat.

En el cas dels Usuaris registrats, el tractament de les dades es mantindrà fins a la sol·licitud de baixa del compte creat.

Quines categories de dades de l’Usuari tractarà la Notaria?

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles al Web seran les indicades al formulari corresponent habilitat a aquest efecte.

Quina és la legitimació del tractament de les dades de l’Usuari?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de la Notaria s’empara a la sol·licitud per part de l’Usuari dels serveis posats a disposició a través del Web o, si escau, en el consentiment que se li sol·liciti per a finalitats determinades i que podrà retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats anteriorment.

A quins destinataris es comunicaran les dades de l’Usuari?

Les dades personals facilitades per l’Usuari no seran comunicades a tercers, tret que això sigui necessari per a la prestació dels serveis sol·licitats o quan l’Usuari hagués acceptat expressament la seva comunicació. En tots dos casos, l’Usuari serà degudament informat de l’esmentada possibilitat abans de procedir a la comunicació de les seves dades personals.

Quina responsabilitat té l’Usuari?

L’Usuari serà responsable que les dades que faciliti a la Notaria siguin veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui i haurà de mantenir degudament actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real.

Igualment, serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a la Notaria o a tercers.

Quins drets té l’Usuari?

L’Usuari pot enviar un escrit a l’adreça de la Notaria o a través del correu electrònic soporte.lopd@Notariaprietosabadell.com, amb la Referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per tal de:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Obtenir de la Notaria la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l’interessat consideri que la Notaria ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

És segur facilitar dades personals?

La Notaria tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de manera absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte de les mateixes, de conformitat amb el que es preveu a la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Pot canviar la política de privacitat?

La Notaria es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En els supòsits esmentats, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

POLÍTICA DE ‘COOKIES’

Aquesta web utilitza cookies temporals de sessió i cookies permanents. Les cookies de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix a la web, i les permanents emmagatzemen les dades al terminal per a que estiguin disponibles en més d’una sessió. Segons la finalitat de les dades obtingudes mitjançat les cookies, la web pot utilitzar cookies pròpies:

 • Cookies tècniques: Permeten a l’usuari navegar a la pàgina web o aplicació i utilitzar les seves diferents opcions o serveis. Per exemple, permeten controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a las zones d’accés restringit, recordar els elements d’un període, realitzar una sol·licitud d’inscripció o participació en un event, utilitzar elements de seguretat o emmagatzemar continguts per a la difusió d’arxius de vídeo o de so.
 • Cookies de personalització: Permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general prefixades en el seu terminal o fixades pel propi usuari. Entre elles, es troben l’idioma, el tipus de navegador, el disseny de continguts, la geolocalització del terminal o la configuració regional des de la què s’accedeix.
 • Cookies publicitàries: Permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris inclosos a la web o aplicació, adequant el seu contingut per a que sigui rellevant per l’usuari i per a evitar la repetició d’anuncis que aquest ja hagi visualitzat.
 • Cookies d’anàlisis estadístic: Permeten realitzar el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris. La informació recollida s’utilitza per a mesurar l’activitat dels llocs web, aplicacions o plataformes, i per a l’elaboració de perfiles de navegació dels usuaris, amb la finalitat d’introduir millores en el servei en funció de les dades recollides.
 • Cookies de tercers: Permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Entre altres exemples, estan els serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu dispositiu mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat.

Com pots administrar les cookies en el navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades el seu dispositiu, configurant al seu gust les opcions del navegador.