Skip to main content

Més val prevenir que curar

Els refranys populars reflecteixen la saviesa d’antany d’una manera clara, precisa i sintètica. Però la pregunta que algú s’estarà fent segurament sigui aquesta: com em pot curar el Notari?

Com vostè sap, qui cura és el metge. Però el que moltes persones no saben és que qui els pot ajudar molt a “prevenir” és el Notari.

El poder preventiu notarial és un gran instrument de protecció a les persones, alhora que un gran desconegut entre el públic en general. Mitjançant aquest poder, l’apoderat pot conferir facultats d’àmbit personal (com la relació habitual amb els metges) i facultats d’àmbit patrimonial (habitualment les que corresponen a un poder general), si bé qualssevol dels dos àmbits (personal i patrimonial) es poden adaptar a les necessitats concretes de cada família.

Els avantatges d’aquest tipus de poder són múltiples. Sens dubte la més destacada és que el poderdant pot escollir el moment en què el poder tindrà efectes. D’aquesta manera, pot triar entre dues opcions: o bé que el poder només pugui utilitzar-se en cas d’incapacitat o bé que pugui utilitzar-se des que s’atorga, i fins i tot en el cas d’incapacitat. El Codi Civil Català, al seu article 222-2 es refereix a aquest tipus de poders de manera que en cas d’haver atorgat un poder d’aquest tipus no caldrà que el poderdant sigui sotmès a un procés judicial d’incapacitació, ja que des del mateix moment que el poderdant esdevingui incapaç, l’apoderat quedarà “reconvertit” en tutor. I si, a més, al moment de l’atorgament del referit poder preventiu es preveu que l’apoderat, en el cas que el poderdant esdevingui incapaç, no hagi d’obtenir autorització judicial, permès per l’article 222-44.3, els antics apoderats, reconvertits ara en tutors, no hauran d’obtenir cap autorització judicial per a l’alienació, gravamen o disposició dels béns de l’ara tutelat (abans poderdant).

Vagin al Notari abans no sigui massa tard, quan les persones esdevenen incapaces ja no podem ajudar-les. S’estalviaran el procés d’incapacitació judicial, i si el poderdant vol, l’haver d’obtenir una autorització judicial per a l’alienació, gravamen, disposició dels béns del tutelat, i la rendició de comptes anual davant el jutge que va constituir la tutela.

Enviï’ns un correu electrònic amb les seves dades i estarem encantats de poder concertar una cita i atendre’l personalment.

Per a qualsevol dubte relacionat amb els articles del blog, contacti amb ana@notariaprietosabadell.com
× WhatsApp