SERVEIS

SEMPRE PREPARATS PER SERVIR A LA COMUNITAT

LES NOSTRES ÀREES DE SERVEIS

El nostre equip sempre està preparat per atendre consultes i resoldre amb agilitat tots els tràmits notarials. Atenem tant particulars com empreses i la nostra missió és treballar sempre amb rapidesa i amb la major transparència possible.

SOCIETATS MERCANTILS

Constitució de societats mercantils

Acte de fundació d’una societat en el qual es defineixen elements bàsics: capital inicial, domicili, règim jurídic, etc. Les societats mercantils es constitueixen d’acord amb la legislació mercantil, independentment que la seva finalitat sigui comercial i poden ser societats anònimes i societats limitades, entre d’altres.

Reservi cita prèvia i vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor

Llistat de documentació bàsica:

 • DNI dels fundadors i/o administradors
 • Certificat de denominació social (el pot obtenir la Notaria)
 • Certificat bancari d’ingrés del capital social o relació de béns aportats (informa’t sobre la possibilitat de fundar una societat sense diners)
 • Estatuts socials (els pot redactar la Notaria, cal indicar l’objecte social, el codi CNAE de l’activitat principal a desenvolupar per la societat, el domicili social i qualssevol altres pactes socials que es vulguin determinar)
 • La Notaria pot tramitar de forma telemàtica* l’obtenció del CIF provisional un cop signada l’escriptura de constitució

Fiscalitat i despeses:

 • La constitució de societats, en general, està exempta d’impostos, encara que per obtenir la inscripció en el registre mercantil és precís liquidar l’impost com a exempt.
 • Si ho desitja, per a la seva comoditat, la Notaria pot encarregar-se de la gestió del document, realitzant els pagaments dels impostos que s’hagin meritat, així com instar la inscripció de l’escriptura al Registre Mercantil.

Transmissió de participacions socials

La transmissió de participacions s’ha de fer constar en escriptura pública davant de Notari.

La transmissió pot implicar l’ingrés de nous socis, amb la qual cosa caldrà examinar les limitacions legals i estatutàries a aquesta transmissió. En general, haurà de ser comunicada prèviament a l’òrgan d’administració i als altres socis que puguin tenir un dret preferent d’adquisició. A la Notaria li informarem adequadament de com fer-ho.

Llistat de documentació bàsica

  • Escriptura o títol de propietat

del venedor

 • DNI del comprador i venedor
 • Dades de la societat les participacions de la qual es transmeten
 • Estatuts
 • Poder o nomenament del representant de la societat, si intervé en l’escriptura
 • Preu i mitjans de pagament

 

Fiscalitat i despeses

En general és una operació exempta de l’Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses, encara que hi ha excepcions (art. 314 del TR de la Llei del Mercat de Valors). No obstant això, el venedor sí haurà de declarar la venda en la seva declaració de la renda de l’any següent, per tant serà important que la venda es faci pel valor real de les participacions encara que sigui superior al valor nominal, en cas contrari, pot haver comprovació per part d’Hisenda. A la Notaria l’informarem convenientment de tot això.

La venda de participacions no s’inscriu al Registre Mercantil, però sí es pot inscriure la situació que es genera en la societat com a conseqüència d’aquesta transmissió (passa a ser unipersonal o deixa de ser-ho). Si ho desitja, per a la seva comoditat, la Notaria pot encarregar-se de la gestió del document, presentant a liquidar l’escriptura, així com instar la inscripció en el Registre Mercantil dels actes que siguin necessaris.

Altres actes societaris

Demani informació a la Notaria sobre qualsevol operació que vulgui realitzar relacionada amb la seva empresa, l’assessorarem de la forma més convenient per dur-la a terme, així com de tots els tràmits i actuacions necessaris.

 • Reelecció o canvi d’administradors
 • Modificació d’estatuts: canvi d’objecte, denominació, domicili, etc.
 • Augments i reduccions de capital
 • Transmissió d’accions
 • Transformació, fusió i escissió de societats.
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Poders mercantils
 • Actes de Titular Real

NECESSITA AJUDA AMB els SEUS TRÀMITS NOTARIALS?

Estem al seu servei

CONTACTAR NOTARIA