SERVEIS

SEMPRE PREPARATS PER SERVIR A LA COMUNITAT

LES NOSTRES ÀREES DE SERVEIS

El nostre equip sempre està preparat per atendre consultes i resoldre amb agilitat tots els tràmits notarials. Atenem tant particulars com empreses i la nostra missió és treballar sempre amb rapidesa i amb la major transparència possible.

PODERS

Document pel qual una persona (poderdant) faculta una altra (apoderat) per realitzar certs actes en el seu nom.

L’apoderat no ha d’acceptar el poder, és una decisió unilateral del poderdant. N’hi ha prou que una persona vingui a la Notaria i l’atorgui.

Una vegada firmat el poder, el Notari expedirà una còpia autèntica, que és la que haurà d’exhibir l’apoderat sempre que vulgui fer ús de les facultats conferides, i l’única que el legitimarà per actuar en representació del poderdant (no n’hi ha prou amb una còpia simple o una fotocòpia del poder).

Tipus de poders

Segons el contingut de les facultats que inclogui poden ser de molts tipus:

  • Generals o de “ruïna”
  • Especials, per a actes concrets
  • Per a plets
  • Poders mercantils, que són els que atorguen les societats i s’inscriuen al Registre Mercantil
  • Poders preventius, per al cas d’incapacitat del poderdant
  • Poder perquè menors viatgin sense els seus pares, etc.

Quant dura el poder?

El poder, tret que s’atorgui per un termini determinat, no caduca, de manera que estaria vigent mentre no sigui revocat pel poderdant per mitjà d’una altra escriptura posterior que deixi sense efecte la primera.

Com es pot revocar el poder?

N’hi ha prou que el poderdant vingui a la Notaria i atorgui una escriptura de revocació del poder, no és necessari que comparegui ni consenti l’apoderat.
Una vegada revocat el poder, s’ha de comunicar la revocació a l’apoderat per impedir que els actes que realitzi a partir d’aquell moment vinculin el poderdant. L’opció més segura és notificar notarialment la revocació a l’apoderat i sol·licitar-li al mateix temps la devolució de la còpia autèntica del poder.

Reservi cita prèvia i vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor

L’assessorarem en cada cas sobre el tipus de poder que més s’ajusta a les seves necessitats i les precaucions que es poden adoptar.

NECESSITA AJUDA AMB els SEUS TRÀMITS NOTARIALS?

Estem al seu servei

CONTACTAR NOTARIA