SERVEIS

SEMPRE PREPARATS PER SERVIR A LA COMUNITAT

LES NOSTRES ÀREES DE SERVEIS

El nostre equip sempre està preparat per atendre consultes i resoldre amb agilitat tots els tràmits notarials. Atenem tant particulars com empreses i la nostra missió és treballar sempre amb rapidesa i amb la major transparència possible.

SUCCESSIONS HEREDITÀRIES

Testament

Acte jurídic, individual, lliure i revocable pel qual una persona regula la seva successió anomenant un o més hereus. La pràctica més habitual i segura és el testament davant de Notari en la seva modalitat de testament obert. Hi ha altres formes, com el testament tancat davant de Notari o davant de testimonis, però són poc freqüents.

Reservi cita prèvia i vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor

Per què és convenient fer testament?

Si vostè atorga testament podrà decidir lliurement, dins dels límits legals, les persones que han de succeir-lo. Si no ho fa, formalitzar l’herència implicarà per als seus successors més tràmits i costos i podria tenir una destinació diferent de la que vostè hauria volgut.

Quin contingut pot tenir el testament?

El contingut principal del testament és la determinació de qui ha de ser l’hereu o hereus. Les dues opcions més freqüents a la pràctica habitual de les Notaries són:

 • L’anomenat testament “de l’un per a l’altre”, que nomena hereu al cònjuge o parella de fet amb substitució a favor dels fills, és a dir, amb la previsió que si el cònjuge o parella de fet mor abans del testador, heretaran els fills.
 • També es pot nomenar hereus als fills i deixar al cònjuge o parella de fet l’usdefruit sobre tots els béns i drets de l’herència, que és qui succeirà si no es fa testament, doncs és la previsió legal.

Al testament, vostè també podrà:

 • Ordenar llegats, és a dir, atribuir béns concrets a una persona concreta o a una institució (ONG, associacions, fundacions, etc.)
 • Nomenar tutor o administrador per als seus fills menors o impossibilitats.
 • Establir com s’ha de fer la partició i fins i tot anomenar marmessors o un comptador-partidor
 • Fer recomanacions, precs o instruccions que reflecteixen la voluntat del testador.

Si canvio d’opinió puc canviar el testament?

El testament és un acte essencialment revocable, es pot canviar sempre que es vulgui, simplement atorgant un nou testament i el que val és l’últim.
Hi ha un Registre centralitzat a Madrid, el Registre General d’Actes d’Última Voluntat, al qual es comunica de manera telemàtica tots els testaments atorgats en les Notaries d’Espanya. Quan mor el testador, per saber si va atorgar testament o no, i si escau, quin va ser l’últim que va atorgar, es demana un certificat a l’esmentat Registre, un tràmit que pot realitzar la mateixa Notaria.

Quan produeix els seus efectes el testament?

Únicament i exclusivament quan ha mort el testador. Fins aleshores, el seu contingut és secret i només el testador pot demanar còpies. El testament està sota la custòdia del Notari.
És freqüent, sobretot tractant-se de persones grans, la creença que pel fet de fer testament deixen de tenir ja la facultat de disposar dels seus béns. En absolut es produeix aquesta conseqüència, el patrimoni del testador continua sent seu i pot disposar d’ell com vulgui, sense que les previsions contingudes al testament li suposin cap limitació.

Quin cost té el testament?

En el supòsit més freqüent, en ser un document sense quantia la base és de 30.05 €, si be el cost pot ser més alt en funció dels folis que tingui.

Declaració d'hereus abintestat

En cas de morir una persona sense haver atorgat testament vàlid, la manera de determinar què persones tenen dret a heretar i els seus drets sobre l’herència és tramitant l’anomenada “acta notarial d’hereus abintestat”.

Reservi cita prèvia i l’informarem de la documentació a aportar

Es pot tramitar aquest acta a qualsevol Notaria?

No, només es pot tramitar davant d’un Notari del lloc on es donin alguna de les circumstàncies següents, a elecció del sol·licitant:

 • On el causant hagi tingut el seu últim domicili o residència habitual
 • On el causant tingui la major part del seu patrimoni
 • On s’hagi produït la mort del causant.
 • A un Notari de districte limítrof als anteriors.
 • En cas que no sigui possible cap dels llocs anteriors, en darrer terme també és competent el Notari del domicili del requeridor.

Un cop acceptat el requeriment per un Notari, s’exclou la competència dels altres.

Qui pot sol·licitar-la?

Ha de ser una persona que tingui un interès legítim en l’herència, segons el parer del Notari. No és necessari per tant que sigui hereu, però sí que d’alguna manera tingui un dret potencial sobre l’herència, que haurà d’apreciar el Notari.

Llistat de documentació bàsica:

 • Còpia DNI del requeridor
 • Certificat de defunció del causant
 • Certificat del registre general d’actes d’última voluntat del causant (el pot tramitar la Notaria)
 • DNI del causant (si el conserven)
 • Llibre de família (en substitució d’aquest, certificats de matrimoni, naixement dels fills, i, si escau, certificat de defunció del cònjuge o de fills del causant)
 • Certificat d’empadronament
 • Dos testimonis (amics/veïns; no familiars directament interessats)
 • Si els hereus abintestat són els germans o altres parents, llibre de família dels pares, certificat de mort dels pares, certificat de naixement de les persones que reclamin dret sobre l’herència i, en general, altres documents necessaris per acreditar el parentiu i la mort d’altres de grau més pròxim).

Herència

És la transmissió de béns i drets per mort d’una persona, entre el mort i el seu hereu o legatari.

Reservi cita prèvia i l’informarem de la documentació que cal aportar

Llistat de documentació bàsica:

 • Certificat de defunció del causant
 • Certificat del registre general d’actes d’última voluntat del causant (el pot tramitar la Notaria)
 • Còpia del testament (si la conserven) o si escau, acta de declaració d’hereus abintestat.
 • Escriptures de totes les propietats del causant
 • Un rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de cada una de les propietats
 • Certificat d’empadronament/convivència del causant i, si escau, del cònjuge o fills
 • Certificats de saldos bancaris expedits a la data de defunció del causant i extracte de moviments de l’any natural anterior a la defunció
 • Documentació de vehicles (targeta tècnica i permís de circulació)
 • Títol de propietat de nínxols
 • Accions i/o participacions de societats no cotitzades
 • Factures de despeses d’enterrament, si n’hi ha hagut
 • Altres factures pendents de pagament, despeses, i/o deutes del causant
 • Certificat del registre general de contractes d’assegurances de cobertura de mort (el pot tramitar la Notaria), i, si escau, certificats de les entitats asseguradores
 • Còpia del DNI d’hereus i legataris

I si l’herència té més deutes que béns?

L’hereu, amb l’acceptació de l’herència, ha de saber, i així ho advertirà el Notari, que no només adquireix els béns i drets que corresponien al causant, sinó que també respon dels seus deutes, i no només amb els béns de l’herència, sinó també amb els seus propis.

Per això, i en cas de tenir l’herència més deutes que béns, és possible evitar aquest resultat renunciant a l’herència mitjançant escriptura pública.

Si l’hereu no sap si el passiu o deutes superen l’actiu o els béns, per evitar tenir una responsabilitat il·limitada per aquests deutes de l’herència, pot acceptar-la en benefici d’inventari. En aquests casos l’hereu només respon dels deutes amb els béns de l’herència, no amb els seus propis.

I si l’hereu es desentén de l’herència, sense acceptar-la ni repudiar-la?

Aquesta situació pot perjudicar a altres persones, com als creditors, que no sabran a qui cal reclamar; als altres hereus, que no podran partir l’herència, als qui tindrien dret a l’herència si l’hereu repudia, als legataris que no poden prendre possessió per ells mateixos del llegat, etc.

Per evitar aquesta situació i aconseguir que l’hereu es pronunciï, les persones interessades en la successió, un cop hagi transcorregut un mes des de la mort del causant, poden adreçar-se al Notari perquè requereixi l’hereu a fi que, en el termini de dos mesos, manifesti si accepta o repudia, i si no ho fa se li advertirà que es tindrà per repudiada l’herència, tret que sigui un menor o una persona amb la capacitat modificada judicialment; en aquest cas s’entendrà que l’accepta a benefici d’inventari.

Fiscalitat i despeses

La transmissió hereditària tributa per successions i si forma part de la massa hereditària immobles urbans , s’haurà de liquidar també les plusvàlues municipals, tret de casos excepcionals si considera que no hi ha hagut un efectiu increment de valor de la finca transmesa, fet que s’haurà d’al·legar davant l’ajuntament competent perquè resolgui si estima o desestima la sol·licitud de no subjecció a l’impost. El termini per a liquidar els impostos es de sis mesos a comptar des de la defunció del causant. A la Notaria, l’informarem dels beneficis fiscals i reduccions que pot sol·licitar en cada cas.

Si l’herència inclou béns immobles, per tal que figurin inscrits a nom dels hereus caldrà presentar a inscripció l’escriptura d’herència. Si ho desitja, per a la seva comoditat, la Notaria pot encarregar-se de la gestió del document, realitzant el pagament dels impostos que s’hagin meritat, així com instar la inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat.

Pactes successoris

Segons el dret català és possible ordenar la successió mitjançant els anomenats “pactes successoris”. És un contracte entre dos o més persones en el qual es pot nomenar hereu o realitzar atribucions a títol personal. Per tant, a diferència del testament, que és un acte individual i personalíssim, el pacte successori és un contracte.

Entre qui poden atorgar-se?

 • Entre els cònjuges o futurs cònjuges o entre les persones que constitueixen una parella estable.
 • Amb els parents, tant per consanguinitat com per afinitat, en línia recta sense limitació de grau, o en línia col·lateral dins del quart grau.
 • Amb els parents per consanguinitat en línia recta o col·lateral, dins del segon grau, de l’altre cònjuge o convivent.

Es pot modificar o revocar?

A diferència dels testaments, que poden revocar-se o modificar-se lliurement pel testador en qualsevol moment, els pactes successoris requereixen el concurs i consentiment de tots els atorgants. S’admeten, no obstant això, alguns casos de revocació unilateral legalment establerts.

Quines limitacions i càrregues es poden establir en un pacte successori?

Des de la perspectiva dels atorgants, no podran disposar lliurement dels béns atribuïts en el pacte a una determinada persona segons l’acord al qual han arribat les parts. És per això que aquests pactes s’hauran de fer constar al Registre de la Propietat, i si afecten a accions o participacions socials, al llibre registre de socis o d’accions nominatives i, si escau, al Registre Mercantil.

També es poden establir en el pacte condicions i càrregues per a l’adjudicació efectiva dels béns en el moment de la mort, que si són incomplertes, produirien a la resolució del pacte: per exemple, encarregar-se d’atendre i cuidar a algun dels atorgants o als dos, assegurar la continuïtat de l’empresa familiar, etc.

Fiscalitat i despeses

Dependrà de si la transmissió dels béns a què es refereix el pacte es produeix en vida dels atorgants o després de la mort.
Si ho desitja, per a la seva comoditat, la Notaria pot encarregar-se de la gestió del document, realitzant el pagament dels impostos que s’hagin meritat, així com instar la inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat i, si escau, al Registre Mercantil.

NECESSITA AJUDA AMB els SEUS TRÀMITS NOTARIALS?

Estem al seu servei

CONTACTAR NOTARIA