SERVEIS

SEMPRE PREPARATS PER SERVIR A LA COMUNITAT

LES NOSTRES ÀREES DE SERVEIS

El nostre equip sempre està preparat per atendre consultes i resoldre amb agilitat tots els tràmits notarials. Atenem tant particulars com empreses i la nostra missió és treballar sempre amb rapidesa i amb la major transparència possible.

FINANÇAMENT

Préstecs hipotecaris

Préstec que té com a garantia de pagament un bé immoble o més d’un, ja siguin habitatges, locals, garatges, solars, etc.

En tot cas, si vostè firma un préstec hipotecari, té dret a assessorament gratuït i a obtenir amb anterioritat al dia de la firma un esborrany de l’escriptura. Nosaltres li podrem resoldre i aclarir qualsevol dubte que tingui.

Reservi cita prèvia i vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor

Llistat de documentació bàsica

  • Escriptura de propietat sobre la qual recau la garantia hipotecària
  • Certificació cadastral, que pot obtenir la Notaria
  • Taxació (de la qual normalment s’encarrega l’entitat creditora)
  • Dades econòmiques del préstec (que resulten de la minuta que facilita l’entitat creditora)
  • Documentació precontractual (FIPER, oferta vinculant), etc.

Fiscalitat i despeses:

La constitució d’una hipoteca merita l’impost d’Actes Jurídics documentats, que en general serà d’un 1,5%, o un 2%, aplicat, no solament sobre l’import del préstec , sinó sobre l’anomenada “responsabilitat hipotecària”, es a dir, el total import que garanteix la hipoteca (principal, interessos i costes).

En general el subjecte passiu d’aquest impost, des del 10 de novembre de 2018, es l’entitat financera qui l’ha de pagar.

Préstecs entre particulars

El supòsit més freqüent és el que es fa entre familiars o persones amb vincles d’amistat. Solen estar exempts d’impostos i fins i tot pot pactar-se en garantia del préstec la constitució d’hipoteca sobre un immoble i en aquest cas sempre serà necessària la corresponent taxació.

Reservi cita prèvia i vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor

Dades bàsiques:

  • Quantitat objecte de préstec
  • Justificació de l’ingrés/transferència de la referida quantitat, si escau, amb els números de comptes IBAN de càrrec i abonament
  • Forma de devolució del capital objecte del préstec, import dels interessos a cobrar, si escau, i altres dades bàsiques sobre les quals podrem assessorar-lo.

Fiscalitat:

En general, és una operació exempta.

Cancel·lació d'hipoteca

Quan el préstec s’abona íntegrament, la hipoteca, que és la garantia que aquest préstec es pagarà, queda ineficaç, però és necessari un acte formal per fer constar aquesta extinció en el Registre, que és l’anomenada cancel·lació.

Es necessari, per tant, una escriptura pública davant de Notari, la de cancel·lació d’hipoteca. En aquesta escriptura no és necessari que intervingui el deutor, sinó que l’atorguen els representants del banc o caixa d’estalvis fent constar que el deutor va tornar el capital del préstec amb tots els seus interessos i despeses i sol·licitant al registrador de la propietat que cancel·li la hipoteca. Una vegada firmada davant de Notari, l’escriptura de cancel·lació es du al Registre, on s’inscriu, quedant l’immoble completament ‘net’ de la hipoteca.

Reservi cita prèvia i vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor

Llistat de documentació bàsica:

  • Certificat bancari de “saldo zero”, és a dir, que ja està pagat el deute
  • Dades registrals de la finca hipotecada

Fiscalitat i despeses:

La cancel·lació d’hipoteca, en general, es troba exempta d’impostos.
Les despeses del certificat bancari de saldo zero i d’atorgament i inscripció de l’escriptura són a càrrec del deutor, però gaudeixen de reduccions legals.

La gestió de l’escriptura de cancel·lació pot encomanar-se a la Notaria, on ens ocuparem dels tràmits fiscals i registrals.

NECESSITA AJUDA AMB els SEUS TRÀMITS NOTARIALS?

Estem al seu servei

CONTACTAR NOTARIA