SERVEIS

SEMPRE PREPARATS PER SERVIR A LA COMUNITAT

LES NOSTRES ÀREES DE SERVEIS

El nostre equip sempre està preparat per atendre consultes i resoldre amb agilitat tots els tràmits notarials. Atenem tant particulars com empreses i la nostra missió és treballar sempre amb rapidesa i amb la major transparència possible.

OPERACIONS IMMOBILIÀRIES

Compravenda

Contracte en virtut del qual un dels contractants s’obliga a transferir la propietat d’una cosa o dret i l’altre s’obliga a pagar un preu convingut. Pot ser d’immobles, mobles o drets.

Reservi cita prèvia i vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor

Llistat de documentació bàsica:

 • DNI dels venedors i compradors
 • Escriptura de propietat (o, en cas de no tenir-la, nota simple de la finca)
 • Un rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de cada una de les propietats objecte de compra o document justificatiu d’estar al corrent de pagament del referit impost (que en alguns casos pot obtenir la Notaria per consulta telemàtica)
 • Preu i desglossament de la forma de pagament del preu (còpies de xecs i/o transferències i, si escau, comptes IBAN de càrrec i abonament)
 • Certificat d’eficiència energètica (tot i que el comprador pot exonerar)
 • Certificat de la comunitat de propietaris d’estar al corrent de les despeses comunitàries
 • Cèdula d’habitabilitat (en alguns casos, la Notaria pot obtenir un duplicat)
 • Si és un habitatge de protecció oficial, l’autorització administrativa pertinent, si escau.

Fiscalitat i despeses:

Si ho desitja, per a la seva comoditat, la Notaria pot encarregar-se de la gestió del document, realitzant els pagaments dels impostos que s’hagin meritat, així com instar la inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat.

El comprador ha de pagar:

 • L’impost de Transmissions Patrimonials, quan es tracti d’una segona transmissió (es el supòsit més freqüent en compravendes entre particulars). En general, el tipus impositiu es el 10%, però hi ha casos especials en que resulten d’aplicació tipus reduïts (habitatge de protecció oficial, compradors menors de 33 anys, compradors amb minusvalidesa, família nombrosa o monoparental, etc.), i casos en que determinades empreses immobiliàries, poden sol·licitar una bonificació en la quota de l’impost.
 • L’IVA i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) per a les primeres transmissions o vendes fetes pel promotor. Quant a l’IVA, en general serà del 10% per a habitatges i del 21% per a locals, i l’AJD de l’1,5 %.
 • Despeses d’atorgament de l’escriptura i inscripció en el Registre.

El venedor ha de pagar:

 • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua, tret que acrediti davant l’Ajuntament corresponent que no existeix un efectiu increment de valor de la finca transmesa entre la data de compra i la data de transmissió. Aquesta circumstància, en la majoria de casos, s’ha d’al·legar davant l’ajuntament competent a fi de que resolgui si estim o desestima la sol·licitud de no subjecció a l’impost. Es tracta d’un impost municipal que varia a en funció de cada Ajuntament. Això no obstant, a la notaria, podem ajudar-lo a obtenir un càlcul aproximat del cost d’aquest impost.
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Si la venda ha suposat un guany patrimonial per al venedor, l’haurà de declarar en la declaració de la renda de l’any següent.
 • Impost de Béns Immobles (IBI). En general, i a falta de pacte sobre qui l’ha de pagar, està obligat a pagar-lo el venedor, qui, tanmateix, i segons jurisprudència recent, podrà repercutir-lo al comprador en proporció al temps en què aquest en sigui el propietari.

Donació d'immobles

La donació és un contracte mitjançant el qual una persona transfereix gratuïtament béns a una altra.
Reservi cita prèvia i vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor

Llistat de documentació bàsica:

 • DNI del donant i del donatari
 • Escriptura de propietat (o, si s’escau, la Notaria en què es va firmar, per obtenir-ne una còpia)
 • Rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de cada una de les propietats objecte de donació o document justificatiu d’estar al corrent de pagament del referit impost (que en alguns casos pot obtenir la Notaria per consulta telemàtica)
 • Certificat de la comunitat de propietaris d’estar al corrent de les despeses comunitaris.

Fiscalitat i despeses:

En general, totes les despeses i impostos els haurà de pagar el donatari:

 • Impost de donacions (l’informarem dels beneficis fiscals que pot sol·licitar)
 • Plusvàlua municipal, tret de casos excepcionals, si considera que no hi ha hagut un efectiu increment de valor de la finca transmesa, fet que haurà d’al·legar davant l’Ajuntament competent perquè resolgui si hi estima o no la sol·licitud de no subjecció a l’impost.

Si vostè dóna, s’haurà d’informar de les possibles conseqüències en la seva declaració de la renda de l’any següent.

Si ho desitja, per a la seva comoditat, la Notaria pot encarregar-se de la gestió del document, realitzant el pagament dels impostos que s’hagin meritat, així com instar la inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat

Dissolució de comunitats

Si la propietat d’un bé o dret pertany a diverses persones, ens trobem amb una situació de comunitat o “pro indivís”. L’acte pel qual cessa aquesta situació de comunitat és la dissolució o divisió i adjudicació entre els copropietaris del bé que abans era comú.

És un cas freqüent, normalment derivat de comunitats originades per herències sobre els béns heretats, o adquisicions voluntàries en comú que per vicissituds personals desitgen dividir-se (divorcis, separació de matrimoni o parelles de fet).

Reservi cita prèvia i vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor

Llistat de documentació bàsica:

 • DNI dels copropietaris
 • Escriptura de propietat (o, en cas de no tenir-la, nota simple de la finca)
 • Un rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de cada una de les propietats objecte de compra o document justificatiu d’estar al corrent de pagament del referit impost (que en alguns casos pot obtenir la Notaria per consulta telemàtica)
 • En cas que hagi compensacions en metàl·lic, desglossament de la forma de pagament (còpies de xecs i/o transferències i, si escau, comptes IBAN de càrrec i abonament)
 • En cas que la propietat estigui gravada amb hipoteca, certificat del saldo pendent
 • També és convenient, encara que no indispensable, aportar certificat d’eficiència energètica, certificat de la comunitat de propietaris d’estar al corrent de les despeses comunitàries, cèdula d’habitabilitat)

Fiscalitat i despeses:

En general, el que es queda amb la propietat o adjudicatari paga:

 • L’impost sobre Actes Jurídics Documentats (1,5%) del valor de la part que adquireix. Tanmateix, si la finca està gravada amb hipoteca, pot arribar a pagar també l’ 1,5% per la subrogació en la posició del propietari transmitent. No obstant això, hi ha casos subjectes a l’impost (així, si la dissolució i adjudicació resulta d’una sentència judicial de separació o divorci) i altres casos en què es contempla l’operació no com una dissolució sinó com una transmissió i haurà, a més, de liquidar-se l’Impost de Transmissions Patrimonials. La Notaria li informarà convenientment de tot això, no es preocupi, estem per ajudar-lo.
 • La plusvàlua municipal grava l’increment de valor que experimenten els terrenys des de la seva adquisició fins a la seva transmissió, amb un termini màxim gravable de 20 anys. Això no obstant, en determinats caos, com la dissolució de comunitat hereditària, dissolució d’indivís per causa d’un divorci o dissolució de parella de fet; si el que s’ho va adjudicar per un d’aquests fets, en el futur transmet la finca, haurà de pagar la plusvàlua municipal prenent com a data inicial, la d’adquisició que va donar origen a la comunitat, i no la data que posar fi a l’indivís. Cas de que el el subjecte passiu considerés que no hi ha un efectiu increment de valor de la finca transmesa entre la data d’adquisició i la de transmissió, podrà al·legar aquesta circumstància davant L’Ajuntament competent a fi de que resolgui si estima o no la sol·licitud de no subjecció a l’impost.
 • Despeses d’atorgament i inscripció de l’escriptura.

I, en quan al qui deixa de ser propietari, en general, quan aquesta dissolució es conseqüència de la dissolució d’una comunitat hereditària, dissolució matrimonial o de parella de fet, es considera que es un supòsit exempt de tributació per Plusvàlua municipal, sense perjudici que en la seva declaració de la renda de l’any següent s’hagi d’informar de les conseqüències fiscals que li suposa.

Si ho desitja, per a la seva comoditat, la Notaria pot encarregar-se de la gestió del document, realitzant els pagaments dels impostos que s’hagin meritat, així com instar la inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat.

Declaracions d’obra

En cas que estigui construint o hagi ja finalitzat una construcció sobre una finca, per tal que aparegui al seu nom al Registre de la Propietat, és necessari que es faci constar en escriptura pública i s’inscrigui. És l’anomenada “escriptura de declaració d’obra nova”

També pot succeir que s’hagi comprat o heretat un terreny o solar i existeixi sobre ell una construcció, que fins i tot pot constar en el Cadastre, però, tanmateix, podria no aparèixer en la descripció de la finca en el Registre. Per regularitzar la situació i aconseguir que la realitat física i cadastral coincideixin amb la realitat registral el medi adequat és “l’escriptura de declaració d’obra antiga”.

Obra nova construïda o en construcció

L’anomenada escriptura de “declaració d’obra nova” és una manifestació recollida en escriptura pública per la qual el propietari d’una finca fa constar que en ella s’ha realitzat o s’està realitzant una edificació, o si escau, una modificació en l’obra ja existent, amb l’objecte que l’esmentada obra sigui inscrita en el Registre de la Propietat.

No és en absolut un acte obligatori, ja que l’obra existeix i pertany al propietari del sòl, però sol exigir-se per obtenir préstecs hipotecaris dels Bancs.

Reservi cita prèvia i vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor

Llistat de documentació bàsica:

 • Llicència d’obres
 • Certificació expedida per tècnic competent
 • Escriptura de propietat
 • Un rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de cada una de les propietats
 • Pla que indiqui per coordenades de georeferenciació la situació de la construcció
 • Assegurança decennal (en alguns casos es pot prescindir d’aquest)
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Sol·licitud de llicència de primera ocupació
 • Certificat d’eficiència energètica
 • Llibre de l’Edifici

Fiscalitat i despeses:

L’impost que grava aquestes actuacions és l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, aplicant el tipus impositiu de l’1,5% sobre el valor de l’obra declarada.

Si ho desitja, per a la seva comoditat, la Notaria pot encarregar-se de la gestió del document, realitzant els pagaments dels impostos que s’hagin meritat, així com instar la inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat.

Obres “antigues”

Si sobre la seva finca hi ha una construcció que no apareix al Registre de la Propietat i vostè desitja regularitzar aquesta situació, el tràmit adequat és “l’escriptura de declaració d’obra antiga”.

A de tractar-se de construccions amb una antiguitat superior a sis anys i, per tant, en les quals ja ha prescrit la possible infracció urbanística en què s’hagués pogut incórrer, ja que si no és així s’han de sotmetre als requisits que hem indicat per a les “obres noves”.

Llistat de documentació bàsica:

 • Escriptura de propietat
 • Un rebut de l’Impost sobre Béns Immobles
 • Document que acrediti l’antiguitat de l’obra i la seva descripció (generalment certificació del cadastre o d’arquitecte)
 • Document que indiqui per coordenades de georeferenciació la situació de la construcció, que generalment resulta del Cadastre i pot obtenir la Notaria
 • Assegurança decennal si l’antiguitat de l’obra és inferior a deu anys

Fiscalitat i despeses:

L’impost que grava aquestes actuacions és l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, aplicant el tipus impositiu de l’1,5% sobre el valor de l’obra declarada.
Si ho desitja, per a la seva comoditat, la Notaria pot encarregar-se de la gestió del document, realitzant els pagaments dels impostos que s’hagin meritat, així com instar la inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat.

Modificació de finques per la superfície

En ocasions és possible crear una nova finca registral unint dos que ja existien, o a la inversa, d’una finca obtenir-ne vàries de noves. Són les operacions d’agrupació, agregació, segregació i divisió.

Llistat de documentació bàsica:

 • Escriptura de propietat
 • Certificació cadastral, que pot obtenir la Notaria.
 • Pla georeferenciat de la finca resultant
 • Si s’escau, llicència de segregació o declaració municipal d’innecessarietat

Fiscalitat i despeses:

L’impost que grava aquestes actuacions és l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, aplicant el tipus impositiu de l’1.5% sobre el valor de la finca agrupada o dividida o, si escau, sobre el valor de la porció que s’agrega o que se segrega.

Si ho desitja, per a la seva comoditat, la Notaria pot encarregar-se de la gestió del document, realitzant els pagaments dels impostos que s’hagin meritat, així com instar la inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat.

Divisió horitzontal

Un cop declarada l’obra d’una construcció o edificació, si compta amb diversos habitatges, trasters, garatges o locals, perquè puguin ser considerats finques independents i, per tant, es puguin vendre separadament, és necessari fer la divisió horitzontal de l’edifici mitjançant una escriptura pública que s’inscriu al Registre de la Propietat.

En l’escriptura s’haurà d’indicar, amb la seva descripció concreta, cada una d’aquestes noves finques que seran finques independents unes de les altres, les parts de l’edifici que tindran la consideració d’elements comuns, la quota que correspon a cada element privatiu en els elements comuns, així com els estatuts que regulen la propietat horitzontal.

Llistat de documentació bàsica:

 • Escriptura o títol de propietat
 • Certificació cadastral, que pot obtenir a la Notaria
 • Llicència urbanística, tret que en la declaració d’obra nova ja es fessin constar les unitats susceptibles d’aprofitament independent
 • Projecte bàsic que indiqui la descripció dels diferents habitatges, garatges, trasters, quins elements seran comuns, així com les quotes de participació
 • Estatuts

Fiscalitat:

L’impost que grava aquestes actuacions és l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, aplicant el tipus impositiu de l’1.5% sobre el valor total de la Propietat, que inclou per tant el valor del sòl més l’edificació.

Si ho desitja, per a la seva comoditat, la Notaria pot encarregar-se de la gestió del document, realitzant els pagaments dels impostos que s’hagin meritat, així com instar la inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat.

NECESSITA AJUDA AMB els SEUS TRÀMITS NOTARIALS?

Estem al seu servei

CONTACTAR NOTARIA